Definice a význam Typecasting

Co je Typecasting?

Převod typu je metoda změny entity z jednoho datového typu na jiný. Používá se v počítačovém programování, aby proměnné byly správně zpracovány funkcí.

Příkladem typování je převod celé číslo na řetězec. To lze provést za účelem porovnání dvou čísel, kdy jedno číslo je uloženo jako řetězec a druhé je celé číslo. Například poštovní program může porovnat první část adresy ulice s celým číslem. Pokud se porovná celé číslo „123“ s řetězcem „123“, výsledek může být nepravdivý. Pokud je celé číslo nejprve převedeno na řetězec a poté porovnáno s číslem v adrese ulice, vrátí se hodnota true.

Dalším častým typem převodu je převod čísla s pohyblivou tečkou na celé číslo. Toho lze využít k efektivnějšímu provádění výpočtů v případě, že není nutná desetinná přesnost. Je však důležité si uvědomit, že při typování čísla s pohyblivou řádovou čárkou na celé číslo mnoho programovacích jazyků jednoduše zkrátí desetinnou hodnotu. To je demonstrováno na níže uvedené funkci jazyka C++.

int float_to_int(float a)   // example: a = 2.75
{
int b = (int)a;   // typecast float to int
return b;         // returns 2
}

 

Pro zaokrouhlení na nejbližší hodnotu přičtením 0,5 k číslu s plovoucí desetinnou čárkou a následným přepsáním na celé číslo získáme přesný výsledek. Například v níže uvedené funkci se 2,75 i 3,25 zaokrouhlí na 3.

int round_float_to_int(float a)   // příklad: a = 2,75
{
int b = (int)(a+0,5);   // typecast float na int po přičtení 0. 5
return b;               // vrátí 3
}

Většina vysokoúrovňových programovacích jazyků sice podporuje typování, ale každý jazyk používá pro převod dat vlastní metodu. Proto je důležité pochopit, jakým způsobem jazyk při typování proměnných převádí mezi datovými typy.

Definice Typecasting na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka Typizace nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Typizace alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.